Prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego

Prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego - VI kadencja

 

Sejmik wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz trzech Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności

co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym.

 


 

 

BOGUSŁAW DĘBSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 


CEZARY CIEŚLUKOWSKI

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 


 

ROMUALD ŁANCZKOWSKI

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 


ŁUKASZ SIEKIERKO

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 

 

Sejmik Województwa Podlaskiego

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15 – 888 Białystok

tel. 85 66 54 400

e- mail: sejmik@podlaskie.eu