Harmonogram Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Harmonogram sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku. Sejmik rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji określone w ustawie, statucie i innych przepisach prawa. Sejmik może uchwalać: apele, oświadczenia, rezolucje, stanowiska.

Harmonogram sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w roku 2023


27 lutego 2023 r.

27 marca 2023 r.

24 kwietnia 2023 r.

29 maja 2023 r.

19 czerwca 2023 r.

25 września 2023 r.

27 października 2023 r.

27 listopada 2023 r.

18 grudnia 2023 r.