Komisje Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rewizyjna

1.Anna Augustyn

2.Jarosław Zygmunt Dworzański Przewodniczący Komisji

3.Wojciech Grochowski

4.Waldemar Kwaterski

5.Jerzy Leszczyński

6.Igor Łukaszuk

7.Wanda Elżbieta Mieczkowska Wiceprzewodnicząca Komisji

8.Anna Naszkiewicz

9.Karol Pilecki

10.Jacek Piorunek

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należą sprawy z zakresu:

1) kontroli legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek w szczególności w zakresie:

a) wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,

b) wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,

c) działalności finansowej i gospodarczej,

d) dokonywania przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej;

2) opiniowania wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium;

3) opiniowania wniosku o odwołanie Marszałka z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium;

 


Komisja Skarbu i Finansów

1.Cezary Cieślukowski

2.Bogusław Dębski

3.Wojciech Grochowski

4.Artur Kosicki

5.Wanda Elżbieta Mieczkowska

6.Karol Pilecki Wiceprzewodniczący Komisji

7.Adam Wojciech Sekściński Przewodniczący Komisji

 

Do zadań Komisji Skarbu i Finansów należą sprawy z zakresu:

1) projektów budżetu, sprawozdań oraz uchwał niosących za sobą skutki finansowe;

2) sprawozdań z działalności finansowej województwa;

3) uchwał dotyczących mienia samorządu województwa.

 


Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji

1.Wiesława Burnos

2.Bogdan Dyjuk

3.Mikołaj Janowski

4.Krzysztof Kondraciuk

5.Jerzy Leszczyński

6.Igor Łukaszuk

7.Marek Malinowski

8.Wanda Elżbieta Mieczkowska

9.Piotr Modzelewski

10.Anna Naszkiewicz Wiceprzewodnicząca Komisji

11.Marek Olbryś

12.Karol Pilecki

13.Paweł Wnukowski Przewodniczący Komisji

14.Jadwiga Barbara Zabielska

 

Do zadań Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji należą sprawy z zakresu:

1) polityki regionalnej;

2) gospodarowania przestrzenią;

3) współpracy zagranicznej spójnej z polityką rządu Rzeczypospolitej Polskiej;

4) promocji województwa;

5) utrzymania i rozbudowy infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) obronności.

 


Komisja Zdrowia

1.Anna Augustyn

2.Wiesława Burnos

3.Cezary Cieślukowski

4.Bogusław Dębski

5.Jarosław Zygmunt Dworzański

6.Artur Kosicki

7.Waldemar Kwaterski  Przewodniczący Komisji

8.Marek Malinowski

9.Piotr Modzelewski

10.Anna Naszkiewicz

11. Sławomir Nazaruk

12.Marek Olbryś

13.Karol Pilecki

14.Jacek Piorunek

15.Łukasz Siekierko

16.Justyna Emilia Żalek 

 

Do zadań Komisji Zdrowia należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia.


Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

1.Wiesława Burnos

2.Stanisław Derehajło

3.Bogdan Dyjuk

4.Artur Kosicki

5.Romuald Łanczkowski

6.Igor Łukaszuk  Wiceprzewodniczący Komisji

7.Marek Malinowski

8.Wanda Elżbieta Mieczkowska

9.Sławomir Nazaruk

10.Marek Olbryś

11.Karol Pilecki

12.Jacek Piorunek

13.Łukasz Siekierko

14.Paweł Wnukowski

15.Justyna Emilia Żalek Przewodnicząca Komisji

Do zadań Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu należą sprawy z zakresu:

1) edukacji, w tym szkolnictwa wyższego;

2) kultury i ochrony jej dóbr, z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych;

3) kultury fizycznej i sportu;

4) turystyki i jej infrastruktury.


Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

1.Wiesława Burnos

2.Stanisław Derehajło

3.Wojciech Grochowski

4.Mikołaj Janowski

5.Jerzy Leszczyński  Przewodniczący Komisji

6.Jacek Piorunek

7.Łukasz Siekierko

8.Paweł Wnukowski

9.Jadwiga Barbara Zabielska  Wiceprzewodnicząca Komisji

 

Do zadań Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu:

1) rolnictwa;

2) modernizacji obszarów wiejskich;

3) ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi;

4) ochrony przeciwpowodziowej

 


Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

1.Mikołaj Janowski

2.Piotr Modzelewski  Wiceprzewodniczący Komisji

3.Sławomir Nazaruk  Przewodniczący Komisji

4.Marek Olbryś

 

Do zadań Komisji Rodziny i Polityki Społecznej należą sprawy z zakresu:

1) polityki prorodzinnej;

2) przeciwdziałania bezrobociu;

3) bezpieczeństwa publicznego;

4) ochrony praw konsumentów;

5) patologii społecznych;

6) pomocy społecznej.

 


Komisja Statutowo – Regulaminowa

1.Jarosław Zygmunt Dworzański

2.Romuald Łanczkowski  Przewodniczący Komisji

3.Karol Pilecki

4.Jacek Piorunek  Wiceprzewodniczący Komisji

5.Adam Wojciech Sekściński

6.Łukasz Siekierko

 

Do zadań Komisji Statutowo – Regulaminowej należą sprawy z zakresu:

1) spraw statutowo-regulaminowych;

2) zmian w podziale terytorialnym;

3) aktów prawnych sejmiku nie mieszczących się w zakresie działania innych komisji.

 


Komisja Skarg,Wniosków i Petycji

1.Mikołaj Janowski  Przewodniczący Komisji

2.Jarosław Zygmunt Dworzański

3.Adam Wojciech Sekściński

4.Justyna Emilia Żalek

 

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie skarg na działania zarządu województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.


Komisja doraźna do spraw pomocy Ukraińcom

1.Anna Augustyn Przewodnicząca Komisji

2.Wiesława Burnos

3.Stanisław Derehajło

4.Bogdan Dyjuk

5.Artur Kosicki

6.Jerzy Leszczyński

7.Igor Łukaszuk

8.Karol Pilecki

9.Jacek Piorunek