Komisje Sejmiku Województwa Podlaskiego

Komisja Rewizyjna

 Do zadań Komisji Rewizyjnej należą sprawy z zakresu:

1) kontroli legalności, rzetelności i gospodarności działalności Zarządu i podporządkowanych mu jednostek w szczególności w zakresie:

a) wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych,

b) wykonywania uchwał Sejmiku i Zarządu,

c) działalności finansowej i gospodarczej,

d) dokonywania przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej;

2) opiniowania wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium;

3) opiniowania wniosku o odwołanie Marszałka z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium;

 


Komisja Skarbu i Finansów

Do zadań Komisji Skarbu i Finansów należą sprawy z zakresu:

1) projektów budżetu, sprawozdań oraz uchwał niosących za sobą skutki finansowe;

2) sprawozdań z działalności finansowej województwa;

3) uchwał dotyczących mienia samorządu województwa.

 


Komisja Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji

Do zadań Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji należą sprawy z zakresu:

1) polityki regionalnej;

2) gospodarowania przestrzenią;

3) współpracy zagranicznej spójnej z polityką rządu Rzeczypospolitej Polskiej;

4) promocji województwa;

5) utrzymania i rozbudowy infrastruktury gospodarczej i technicznej;

6) obronności.

 


Komisja Zdrowia

Do zadań Komisji Zdrowia należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia.


Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

Do zadań Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu należą sprawy z zakresu:

1) edukacji, w tym szkolnictwa wyższego;

2) kultury i ochrony jej dóbr, z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych;

3) kultury fizycznej i sportu;

4) turystyki i jej infrastruktury.


Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska

Do zadań Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska należą sprawy z zakresu:

1) rolnictwa;

2) modernizacji obszarów wiejskich;

3) ochrony środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi;

4) ochrony przeciwpowodziowej

 


Komisja Rodziny i Polityki Społecznej

Do zadań Komisji Rodziny i Polityki Społecznej należą sprawy z zakresu:

1) polityki prorodzinnej;

2) przeciwdziałania bezrobociu;

3) bezpieczeństwa publicznego;

4) ochrony praw konsumentów;

5) patologii społecznych;

6) pomocy społecznej.

 


Komisja Statutowo – Regulaminowa

Do zadań Komisji Statutowo – Regulaminowej należą sprawy z zakresu:

1) spraw statutowo-regulaminowych;

2) zmian w podziale terytorialnym;

3) aktów prawnych sejmiku nie mieszczących się w zakresie działania innych komisji.

 


Komisja Skarg,Wniosków i Petycji

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie skarg na działania zarządu województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.